გარანტია

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების წესებს.


შპს „ტექპლიუსი“ იძლევა გარანტიას საგარანტიო ტალონში მითითებული ვადით. საგარანტიო მომსახურება განხორციელდება  შპს „ტექპლიუსი“ - ს მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში.


საგარანტიო მომსახურება:

·        

 •        საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას სრული გარანტიის პერიოდში.
 • ·         საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა შპს „ტექპლიუსი“ - ს მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში უნდა წარადგინოს შპს „ტექპლიუსი“ - ს  საგარანტიო ტალონი.
 • ·         საგარანტიო მომსახურების განსახორცილებლად აუცილებელია დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.


საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ:

 • ·         გასულია საგარანტიო ვადა
 • ·         საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი ( დაკარგულია)
 • ·         არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი ( არსებობის შემთხვევაში)
 • ·         საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი
 • ·         მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი
 • ·         დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან/და ლუქი
 • ·         დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ
 • ·         დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულების ან სითხეების შეღწევით
 • ·         დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი          ან დაბალი ტეპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების და პირობების დარღვევით.ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

·             

 •             თუ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი. მყიდველმა დაზიანებული ნივთი უნდა წარადგინოს  შპს „ტექპლიუსი“ - ს მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში. ნივთი შეიცვლება თუ შპს „ტექპლიუსი“ -        ს მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრი დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს.